Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava

Strečnianska 18
85107 Bratislava
IČO: 31793185

Informácie o inštitúcii Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava

História školy

Historická genéza školy siaha do roku 1929, v ktorom minister verejného zdravotníctva schválil Prvú ošetrovateľskú školu na Slovensku so sídlom v Bratislave pri Štátnej nemocnici. Vzdelávali sa v nej civilné diplomované ošetrovateľky. Od jej vzniku sa v závislosti od sociálno-ekonomických podmienok menila dĺžka štúdia, formy ale aj obsahové zmeny v jednotlivých odboroch. Významným medzníkom bol 6. február 1957. V tento deň bol škole udelený čestný názov Stredná zdravotnícka škola, MUDr. Ivana Hálka povereníkom SNR za zdravotníctvo ako uznanie za vzdelávanie sestier.

V dôsledku systematického rozširovania siete zdravotníckych zariadení na území mesta Bratislavy NV MB zriadilo k 1. septembru 1989 dve samostatné školy – SZŠ MUDr. I. Hálka na Staromestskej ul. a SZŠ na Vietnamskej ul. V roku 1996 sa SZŠ MUDr. I. Hálka presťahovala do nových priestorov na Strečniansku ul.

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 v Bratislave vznikla zlúčením Strednej zdravotníckej školy MUDr. Ivana Hálka na Strečnianskej ul. č. 18 v Bratislave a Strednej zdravotníckej školy na Vietnamskej ul. č. 15 v Bratislave. Právnu subjektivitu nadobudla dňa 1. júla 1998. V súčasnosti je budova školy situovaná v mestskej časti Bratislavy – Petržalke. Je jedinou zdravotníckou školou v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorá pripravuje na zdravotnícke povolanie zdravotníckych asistentov, zdravotníckych záchranárov, sanitárov a diplomované všeobecné sestry.

 

Študijné odbory

 

Zdravotnícky asistent

Zdravotnícky záchranár

Diplomovaná všeobecná sestra

Učebný odbor

 

Sanitár

Charakteristika absolventa

V učebnom odbor sanitár sa pripravujú zdravotnícki pracovníci, ktorí budú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a úradoch verejného zdravotníctva.

Absolvent učebného odboru je pripravený:
  • samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdravotnícky materiál a prostredie pacienta,
  • ovládať príslušnú techniku, prístroje a zariadenia, vrátane adekvátnych pracovných postupov,
  • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, pitevniach, oddeleniach centrálnej sterilizácie, sadrovniach a na oddeleniach úradov verejného zdravotníctva.

PODMIENKY PRIJATIA

JEDNOROČNÉ ŠTÚDIUM
5371 3 sanitár

Do prvého ročníka jednoročného večerného štúdia môžu byť prijatí absolventi strednej školy ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou alebo záverečnou skúškou a ktorí splnili podmienky prijímacieho konania, ktoré určil riaditeľ SZŠ. Zdravotný stav uchádzača o štúdium posúdi a na prihláške potvrdí všeobecný lekár pre dospelých.

DVOJROČNÉ ŠTÚDIUM
5371 3 sanitár

Do prvého ročníka dvojročného večerného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy a ktorí splnili podmienky prijímacieho konania, ktoré určil riaditeľ SZŠ. Zdravotný stav uchádzača o štúdium posúdi a na prihláške potvrdí všeobecný lekár pre dospelých.

Do učebného odboru oboch foriem nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, autistický syndróm a poruchy psychického vývinu.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Obsah a formu záverečnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Eva Drobná
riaditeľka školy
tel/fax: 02/63812050
0917864645
e-mail: drobna@szsba.sk

PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
zástupkyňa riaditeľky pre odborné predmety
tel: 02/63812060 kl.21
0904773021
e-mail: kristova@szsba.sk

Ing. Jana Vinczeová
vedúca ekonomického úseku a OĽZ
tel: 02/63812060 kl.32
0904773020
e-mail: vinczeova@szsba.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit